• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulario de búsqueda

 • Policía Local Massamagrell
  Avda. Blasco Ibáñez s/n
  46130 Massamagrell Valencia
  96 144 00 51
  609 651 300
  policia.local@massamagrell.es
  www.massamagrell.es
  Fax: 96 321 10 85
  Horario de apertura: 
Policía Local Massamagrell

 

           TELÈFON GRATUÏT   900 924 900

 

 

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

 

La definició de Policia Local la trobem en l'article 52.1 de la Llei de forces i Cossos de seguretat, la qual defineix al cos com un Institut armat, de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada.

 

L'estructura jerarquitzada del cos de Policia Local de Massamagrell ve donada per la naturalesa i funcions a desenvolupar, la qual cosa provoca una especial relació de dependència organitzativa.La superior autoritat i dependència l'ostenta l'alcalde, com màxima autoritat municipal, segons el que disposen els articles 51 i 52 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat. Tal comandament pot ser delegat en un membre de la comissió de Govern o en un tinent alcalde.El comandament immediat li correspon al Cap del Cos, el nomenament del qual correspon a un funcionari de la major categoria existent.

El cos de Policia Local s'estructura (de major a menor rang):

 

estruct

 

Organització:

 

 • Direcció: 1 Inspector-Cap
 • Adjunt Jefatura: 1 Agent
 • Administració: 2 Auxiliars Administratius
 • 2 seccions de patrulles.

 

 

ACTUACIONS DE LA POLICIA

 

 Principals funcions

 

 • Protegir a les Autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal•lacions.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que s'estableix en les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
 • Policia Administrativa, quant a les Ordenances, Bans i la resta de disposicions municipals dins de l'àmbit de la seua competència.
 • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establida en l'article 29.2 d'esta Llei.
 • La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.
 • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col•laboració establert en les Juntes de Seguretat.
 • Vigilar els espais públics i col•laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'orde en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.

 

Campanyes de trànsit:

 

 • Control de camions i furgonetes.
 • Campanya sobre Cinturó de Seguretat i Sistemes de Retenció Infantil (SRI).
 • Control del Transport Escolar.

 

Educació viària:

 

 • S'impartixen classes en primària i secundària, consensuades amb els centres. Es busca reduir l'accidentalitat dels vianants, ser conscients del risc que comporta no anar agafats de la mà dels seus pares, coneixement de l'entorn que els rodeja.

 

Trànsit i mobilitat

 

 1. Talls de carrer.
 2. Desviacions de trànsit

 

Objectes perduts

 

Animals extraviats

 

Informació permís per puntsLegislació:

 

 

Cita prèvia I.T.V.

 

Consells útils sobre:

 

 • Prevenció d'incendis en domicilis1.Abans d'eixir de casa verifique que les claus de gas estiguen tancades i la planxa apagada.

2.Sempre que haja d'atendre una altra qüestió mentres esta planxant no oblide desconnectar la planxa.

3.Hi ha productes de neteja que són inflamables (els aerosols, aiguarràs, alcohol, etc.), no sols han d'estar a resguardar dels més xicotets, sinó lluny de les fonts de calor (cuina i estufes). Estos han d'utilitzar-se en llocs ventilats i lluny dels llocs on hi haja qualsevol cosa encesa.

4.No deixe el drap de cuina o teles prop dels foguers de la cuina.

5.Si la paella s'agarra foc mentres cuina utilitze la tapa, el foc s'apagarà per falta d'oxigen.

6.No fume en el llit, pot quedar-se dormit amb el cigarret encès. Verifique que tots els cigarrets estiguen ben apagats abans de buidar el cendrer.

7.En les cases amb ximeneres, mai han d'eixir de casa o anar-se'n a dormir sense haver apagat correctament la ximenera. Basta una purna per a provocar un sinistre.

8.Mantinga els cremadors de les estufes nets de residus, per a garantir el seu bon funcionament.

9.La instal•lació elèctrica ha d'estar en bon estat de conservació per a evitar curtcircuits.

10.Les connexions en el mateix endoll de diversos aparells pot provocar sobrecàrregues en la instal•lació elèctrica i curtcircuits.

11.En cas d'un incendi elèctric, no intente apagar el foc amb aigua i mai manipule artefactes elèctrics amb el sòl mullat o descalç.

12.No permeta que els seus fills juguen amb encenedors o mistos. Explique als seus fills els perills del foc.

 

 • Robatoris1.Evite portar en el mateix lloc els diners, les claus i la documentació personal.

2.No perda de vista ni se separe dels seus objectes personals (bossa de mà, cartera, telèfon mòbil, jaqueta, etc.).

3.Porte únicament els diners i els objectes necessaris.

4.Porte la cartera o la bossa de mà tancat, creuat en banderola, de manera visible i per davant del cos.

5.Protegisca's de la vista de desconeguts quan opere en el caixer o en diners, i rebutge l'ajuda que li oferisquen.

6.Els jocs d'atzar (trilers), els endevinadors (tarotistes, lectors de mans, etc.), la mendicitat i altres activitats que es duen a terme en el carrer sense permís, sovint tenen finalitats enganyoses i constituïxen una estafa.

7.Rebutge l'oferiment de flors o altres objectes fora dels establiments comercials.

 

 • Què fer en cas de robatori1.Procure actuar amb prudència davant de situacions de risc o d'intimidació. No intente actes heroics. Recorde que la seguretat de les persones és el més important.

2.Avise immediatament a la policia i facilite la direcció exacta i un telèfon de contacte si és possible.

3.No toque res que puga servir per a obtindre el rastre d'empremtes o altres indicis sobre els autors.

4.Fixe's en detalls que puguen ajudar a identificar el delinqüent, vestimenta, direcció de la fugida, matrícula de vehicles, etc.

5.Comunique la sostracció de les seues targetes o xecs bancaris a les entitats emissores immediatament.

6.Si li han sostret les claus de la seua vivenda canvie com més prompte millor el pany de la porta.

 

 • Cas d'accidents de trànsit en nucli urbà1.Si ha patit un accident, avise a la Policia Local o al 112.

2.Si no hi ha ferits i no suposa un perill per a la seua integritat, retire el vehicle per a restablir la circulació.

3. Si disposa d'algun mitjà per a captar imatges faça alguna foto de l'accident.

4.Òmpliga conjuntament amb l'altre implicat el comunicat amistós, així s'agilitzarà el tràmit posterior, de necessitar ajuda no dubte a cridar la Policia Local.

5.Si el contrari afectat està absent, recorde que és la seua obligació comunicar-li les seues dades, directament o a través de Policia local.

6.Comunique a la seua companyia d'assegurances al més prompte possible la informació sobre l'accident.

7.No dubte a demanar a la Policia Local qualsevol informació o pregunta que tinga respecte d'això.

 

 • Cas de precipitacions fortes o molt forts1.La pluja torrencial pot produir ràpidament grans pujades del nivell de l'aigua en un barranc, estret canal o darrere d'una barrera que després pot deixar pas a un torrent d'aigua que ho arrase tot al seu pas.

2.Es recomana no viatjar en automòbil si no és en cas d'extrema urgència. Pose especial atenció si no funcionen els semàfors.

3.Durant una tempestat elèctrica no porte objectes metàl•lics, allunye's de les estructures metàl•liques, tanques i pals o estesos de conducció elèctrica. Un dels millors llocs per a refugiar-se és el vehicle amb les finestretes tancades.

4.En les vivendes mantinga les portes i finestres tancades, i desconnectats de la xarxa els aparells elèctrics. Desconnecte les preses d'antena dels televisors.

 

 • Cas d'inundacions1.Localitze els punts més alts de la zona on es trobe, puge's a ells en cas de possible crescuda.

2.Sintonitze les emissores de ràdio locals per a estar informat sobre la possibilitat de pluges intenses o avingudes.

3.Preste atenció als corriments de terra, clots, albellons, cables de conducció elèctrica i en general a tots els objectes caiguts.

4.Si disposa de temps, desconnecte els aparells o equips elèctrics, però no els toc si està mullat o xafant aigua.

5.Una vegada que ha passat el perill, efectue una inspecció prèvia per si existira risc d'afonament, clavills, deformacions en els murs, etc.

6.No ha de creuar en automòbil encara que conega perfectament el traçat, les carreteres inundades o ponts ocults per les aigües. Quan haja de conduir per zona inundada, faça-ho molt lentament i en primera marxa, per a evitar en la mesura que es puga que el motor es banye i arribe a parar-se. Tinga també en compte que els frens funcionen malament amb les rodes encara amerades després de travessar un terreny inundat.

7.Si l'aigua arriba per damunt de l'eix del vehicle, o més amunt dels seus genolls, abandone el cotxe i dirigisca's a zones més altes. Si troba dificultats per a obrir les portes, isca per les finestretes sense pèrdua de temps.

 

 • Cas de forts vents1.Els vents forts amb ratxes superiors a 80 km/h produïxen accidents que aconsellen l'adopció de mesures precautòries, especialment entre conductors i vianants.

2.En nucli urbà ha de tindre molt atenció amb la caiguda de cornises, antenes, panells publicitaris, etc. No es protegisca del vent en zones pròximes a murs, tàpies o arbres.

3.Es recomana no viatjar en automòbil si no és en cas d'extrema urgència. Són freqüents els talls de carretera per caiguda d'arbres, cables de línia elèctrica o pols que impedeixen la visibilitat, independentment de la dificultat per al control del vehicle davant de les fortes ratxes de vent.

4.En els domicilis tinga els balcons i finestres ben tancats, retire els tests i altres objectes per a evitar la seua ruptura i caiguda al carrer. Previnga un sistema d'il•luminació alternatiu davant dels possibles talls d'energia elèctrica.

5.Seguisca l'evolució meteorològica, especialment en cas de tindre previstos desplaçaments, a través dels mitjans de comunicació.

 

 • En droguesSímptomes que poden indicar el possible consum de droga per part dels fills1.Tendència a estar molt de temps en el bany.

2.Tendència a estar tancat en l'habitació.

3.Tendència a dormir en hores no habituals.

4.Passivitat i Poc interés a parlar amb la família.

5.Durant els dies d'oci, massa hores seguides fora de casa.

6.Pèrdua d'interés per les seues aficions esportives o culturals.

7.Mirada rara i ulls brillants.

8.S'advertix que mentixen en qüestions que abans no ho feien.

9.Augment inexplicable dels seus gastos personals.

10.Xicotetes pèrdues, a casa, de diners o objectes.

 

Consells davant de la sospita de consum per part del seu fill

 

1.Canviar impressions amb els professors i educadors.

2.Demanar consell a especialistes més pròxims (Servicis socials, metge de capçalera, psicòleg del col•legi, etc.)

3.Propiciar un clima més afectiu, dialogar més amb ell i actuar d'acord amb les recomanacions donades pels especialistes.

4.Comunicar a les forces de seguretat les dades que obtinga relatius a les persones i llocs on es ven la droga.

 

 • Per als majors.1.Si és víctima d'una tirada, no opose forta resistència per a evitar ser arrossegat.

2.Si li han sostret les claus de la seua vivenda canvie com més prompte millor el pany de la porta.

3.Evite fer ostentació de joies o altres objectes de valor i protegisca la seua bossa de mà o cartera en les grans aglomeracions.

4.No accepte cap proposta que li oferisquen pel carrer, per avantatjosa que li parega. Normalment serà una estafa.

5.Desconfie sempre de qui cride a la seua porta oferint-li la venda de qualsevol cosa o que diga representar a un organisme públic o associació humanitària. El delinqüent utilitzarà qualsevol excusa per a entrar en sa casa.

6.Desconfie dels servicis tècnics que no hagen sigut sol•licitats per vosté o per la seua família.

7.Si ha d'utilitzar un caixer automàtic, no porte anotades les claus de les seues targetes, procure memoritzar-les. Vigile sempre els voltants i no traga grans quantitats de diners.

8.No oblide mai la seua documentació personal.

9.No confie en suposats missatges del seu banc en què li sol•liciten les seues claus secretes o els números de les seues targetes bancàries.

10.No realitze compres en pàgines que no li garantisquen la seguretat de les seues dades.

11.Siga previngut amb el seu perfil i dades personals a l'accedir a xarxes socials.

12.Desconfie de grans ofertes o gangues a través de la xarxa.

 

 • Precaucions en cas d'evacuació d'un edifici1.Si escolta l'alarma procure no perdre mai la calma, és la millor forma de salvaguardar-se i d'ajudar als altres.

2.Seguisca les instruccions donades per megafonia o per persones encarregades. Dirigisca's a l'eixida més pròxima, de pressa però sense atropellar altres persones. No es detinga prop de les portes d'eixida

3.A l'eixir seguisca la línia de les parets mestres, ja que el major perill d'afonament es dóna en el centre de les habitacions.

4.No utilitze ascensors, muntacàrregues o escales mecàniques, baixe per les escales amb precaució. Si hi ha escales metàl•liques exteriors, utilitze-les, són molt segures.

 

Formació de la Policia Local:Cursos de Policia Local homologats per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, celebrats a Massamagrell:1. Defensa operativa policial.

2.112 centre de coordinació d'emergències.

 

Jornades de Formació de Règim Intern en el Cos de la Policia Local:

1. Aplicacions informàtiques ( Eurocop)

 

Pràctiques de tir policial:

Es realitzen periòdicament per a garantir el bon funcionament de les armes i formació dels agents.

 

 

 

Personal

Regidor de Policia: Pep Galarza Planes.
Personal Administratiu: Pilar Izquierdo.