• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Padró Municipal

1.-Informació General:

En Espanya el Padró Municipal d'Habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un Municipi. Correspon als Ajuntaments la seua creació, manteniment, revisió i custòdia, i al Institut Nacional d'Estadística d'Espanya La coordinació dels padrons de tots els municipis, així com realitzar les comprovacions oportunes.

 

2.-On es gestiona:

Els tràmits relatius al padró municipal es realitzen en l'Àrea de Padró, situada en la Planta Baixa de l'Ajuntament.

 

3.-Quan cal sol•licitar-ho:

 • Per a l'Alta:
  • En el moment en què s'establisca la residència
 • Certificats i Volants d'Empadronament:
  • Es sol•licitarà per registre d'entrada amb un mínim de tres dies d'antelació (La gestió es gratuita)

 

4.-Com es tramita?

4.1 - Alta en el padró municipal d'habitants.

Necessari omplir l'imprés específic per a altes en el Padró Municipal, aportant la documentació següent (important sempre cal presentar la documentació en vigor i original i també fotocòpia):

Documentació personal:

 • Document nacional d'identitat per als majors d'edat. (o en el seu defecte un document acreditatiu de la identitat amb fotografia)
 • Llibre de família per als menors d'edat.

Documentació relativa a la vivenda:

 • Si la vivenda és de la seua propietat: Escriptura de compravenda.
 • Si la vivenda en què s'inscriu NO és de la seua propietat: Contracte d'arrendament i/o firma del propietari autoritzant la inscripció.

En el cas d'estrangers per a la identificació personal s'aportarà:

Residents Comunitaris:

 • Targeta de residència en vigor.
 • Si no disposen de targeta de residència aportaran passaport o document identificatiu del seu país, en vigor, i el certificat d'estrangers de la Unió Europea

No comunitaris:

 • Aportaran la targeta de residència o el passaport en vigor.

           *Per a casos especials (Menors) es recomanable telefonar al nº d'informacio de l'Ajuntament (961440051) per preguntar pels requests.

4.2.- Canvi de domicili.

S'ompliran els documents corresponents i s'aportarà la mateixa documentació que per a l'alta.

 

4.3.- Modificació de dades personals.

Se sol•licitarà la modificació de dades personals (cognoms, data de naixement, estudis...) aportant document que justifique la modificació (D.N.I, titulació o el document que siga necessari).

 

5.0.- Tramitació electrónica

 

6.0.- Autorització menors

Si es té la custodia no cal fer l’autorització, simplement adjuntar una fotocòpia d’esta.

 

PODEU DESCARREGAR ELS DOCUMENTS EN DISTINTS FORMATS AÇI (PDF, DOCX, ODT):

*Clica damunt del format en el que vols descarregar-ho.

 • AUTORITZACIO EMPADRONAMENT EN DIRECCIO PROPIETARI UN ALTRE: PDF          DOCX         ODT
 • AUTORITZACIÓ-MENORS:  PDF         DOCX        ODT
 • RETIRADA CERTIFICATS EMPADRONAMENT I CONVIVÈNCIA: PDF         DOCX          ODT

 

 

Document on es troben les normatives dels apartats anteriors.