• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Programes i Servicis SS

A continuació, es detallen els programes i servicis que es desenvolupen per a complir els objectius i funcions del Centre Social.

 

 

1. Informació, Assessorament, Gestió i Orientació

Està dirigit a tota la població en general, en l'àmbit individual, grupal i comunitari per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l'exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

 

 

2. Emergències socials

Es tracta d'ajudes dirigides a persones i famílies per a remediar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, que no es poden resoldre amb mitjans econòmics propis, a fi d'aconseguir el seu normal desenrotllament humà i social, per mitjà de prestacions econòmiques individualitzades.

Prestacions Econòmiques Individualitzades:

 

  • Ajudes per a l'ús de vivenda.
  • Ajudes Extraordinàries.
  • Ajudes Necessitats bàsiques.
  • Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques.
  • Ajudes tècniques.
  • Ajudes per al desplaçament.

 

3. Programes de convivència.

 
3.1 Servici d'Ajuda a Domicili

És un servici que es presta al municipi de Massamagrell a través de la Mancomunitat de l'Horta Nord. La seua finalitat és atendre en el seu propi mig a persones que presenten problemes per a la realització d'activitats elementals de la vida diària fomentant la seua autonomia personal i evitant el desarrelament del seu entorn i l'ingrés en institucions.

Requisits:

 

Persones i famílies que a causa de carències físiques, psíquiques o socials, no poden afrontar les seues necessitats amb mitjans personals o familiars i precisen l'ajuda d'una altra persona.

Estar empadronat en algun municipi de què integren el Servici de la Mancomunitat

 

Prestacions:

Servicis domèstics i personals i en general atenció a les necessitats que sorgisquen en el desenrotllament de les activitats més comunes de la vida diària.

Estes es concretaran en les actuacions següents:

 

Tasques Domèstiques.

Tasques d'atenció personal.

Tasques de Tipus Social.

Tasques de Tipus Educatiu.

 

3.2 Teleasistència

 

És un programa que es tramita i gestiona a través dels Servicis Socials, però depén de Conselleria i Diputació. L'objectiu fonamental del servici és afavorir la permanència dels usuaris en el seu propi mig. És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d'emergència, i només polsant un botó del dispositiu que porten damunt, puguen entrar en contacte a través d'una línia telefònica amb un centre atés per personal qualificat que presta una atenció social, psicològica i integral a les persones majors en el seu domicili, desenrotllant una acció preventiva i ajudant a l'ancià a disminuir les crisis d'angoixa i soledat. Este servici funciona 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

 

3.3 Menjar a casa

 

Este servici pretén aconseguir la permanència de la persona en el seu hàbitat convivencial. Està dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribuïx de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, en especial, de les persones majors. L'objecte del dit servici és oferir a les persones una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.

 

3.4 Clubs de convivència de la 3a Edat

 

Són Centres dirigits a la tercera edat. El seu objectiu és afavorir la integració de les persones majors en la seua comunitat, així com desenrotllar hàbits de vida saludables, actituds positives cap a l'envelliment i estimular la participació i integració del major en la comunitat. Es realitzen les activitats següents : Gimnàstica, Cursets de Natació, Servici de Pedicura Manual, Activitats Culturals....

 

3.5 Targeta de Transport Bono Metro

Des del Departament Servicis Socials es realitza la tramitació del Bono Metro (FGV). Este és un servici per a pensionistes i jubilats del municipi de Massamagrell. Es tracta d'una targeta la validesa del qual és de quatre anys, renovable cada any, que permet a les persones viatjar amb metro sense limitació a un baix cost. Es sol•licita en el mes de Març. El bonometro funciona a partir del mes de Maig.

 

3.6 Servici Municipal d'Atenció a la Dependència. (SMAD)

Des del SMAD, s'informa i orienta els usuaris i població en general en matèria de dependència, que és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel•lectual o malaltia mental, d'altres suports per a la seua autonomia personal.

3.7 Víctimes de violència de gènere

És un programa d'informació i assessorament que s'oferix a les víctimes de violència de gènere des de Servicis Socials Generals, quan estes vénen derivades dels jutjats de Massamagrell al cursar la denúncia. Des de l'Equip Base de Servicis Socials se li oferix protecció per mitjà de la tramitació del recurs Telealarma. Així mateix, es realitzarà un seguiment a la víctima i se li derivarà als recursos socials pertinents com el servici d'orientació jurídica, servici d'atenció psicològica, SEAFI, etc.

 

3.8 Servici municipal de cangurs

Este servici presta atenció a xiquets de 3 a 12 anys d'edat en horari extraescolar en els Col•legis Públics d'educació infantil o primària, a aquells pares que justifiquen què realitzen activitats laborals, de formació, rehabilitació, etc. Durant l'horari mencionat. Se sol•licita en Maig o Juny, abans de la fi del curs escolar i es resol al mes de Setembre.

 

3.9 Beques de guarderia

Des del Departament Servicis Socials es realitza la tramitació de les beques de guarderia. Se sol•licita en Maig o Juny, abans de la fi del curs escolar i es resol al mes de Setembre.

 

3.10 Servici d'assessorament jurídic als ciutadans amb risc de desnonaments

L'Ajuntament de Massamagrell com a cap de partit judicial ha cedit un despatx en el Centre Social Reina Sofia (dotat d'equip informàtic i línia de telèfon) perquè es preste allí el servici de mediació, assessorament i negociació sobre préstecs hipotecaris relatius a la vivenda als afectats pels desnonaments de tots els municipis integrats en el partit judicial, Albuixech, Massalfassar, Massamagrell, Museros, la Pobla de Farnals, Puçol, Puig i Rafelbunyol.

 

L'orientació s'oferix tots els dimarts de 10 a 14h en el Centre Social Reina Sofia, C/ Rafalell, 8 de Massamagrell, amb cita prèvia cridant al telèfon 630 29 11 78.

 

 

4. Intervenció per a la Prevenció i Inserció Social.

 
Este programa té com a objecte el desenrotllament de la intervenció social amb persones o grups d'alt risc que necessiten un suport per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

4.1 Prevenció i control de l'absentisme escolar.

La finalitat d'este programa és garantir el dret a l'educació i previndre els problemes socials en la infància dels menors de 3 a 16 anys que presenten faltes reiterades d'assistència a l'escola o institut sense justificar.

4.2 Monitòria socioeducativa de menors.

Este programa pretén crear un mecanisme de prevenció, integració i socialització en els centres escolars i en el carrer, a la població escolar en general i en especial xiquets/s'amb problemes personals, escolars i/o socials que es troben en situació de risc, amb problemes familiars, dificultats d'integració, conductes predelinqüents, problemes psicològics, etc.

4.3 Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI)

El Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i a la Infància és un equip interdisciplinari coordinat amb l'Equip de Servicis Socials Generals que intervé en famílies amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció. Depén de la Mancomunitat L´Horta Nord

 

4.4 Programa d'Eradicació de la Pobresa de la Mancomunitat L´Horta Nord

És un programa que pretén atallar el problema de la pobresa des d'uns quants fronts, l'econòmic, educatiu, laboral i la redistribució de la renda, entre altres.

4.5 Renda Garantida de Ciutadania

La finalitat de la Renda Garantida de Ciutadania és la de prestar suport econòmic i afavorir la inserció sociolaboral amb caràcter universal d'aquelles persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, a través d'una prestació vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció social i laboral, atenent als principis d'igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat. Depén de la Mancomunitat L´Horta Nord.

 

4.6 Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives (UPCCA)

És un servici de La Mancomunitat L´horta Nord que desenrotlla actuacions que tenen com a objecte previndre, reduir i/o evitar l'ús i/o abús de drogues i, per tant, els problemes associats a este, així com promoure hàbits de vida saludables i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de drogues.

 

4.7 Treballs en Benefici de la Comunitat(T.B.C)

Com a alternativa a la pena curta de llibertat o a la multa, es concedeix a instància del condemnat, la prestació d'un treball d'utilitat social durant el període de temps assenyalat pel jutge. El departament de Servicis Socials de l'Ajuntament de Massamagrell, executa l'acte judicial previst a través de les activitats següents:

Suport en el manteniment del cementeri.
Manteniment de la platja durant els mesos d'estiu.
Neteja de la via pública.
Educació permanent d'Adults.
Etc.

 

 

5. Cooperació Social

L'objectiu d'este programa és potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

5.1 Associació de discapacitats ADISMA i ASSOCIACIONS DE JUBILATS

Des del Departament de Servicis Socials de municipi de Massamagrell es col•labora amb les associacions a través de programes i subvencions destinades a este col•lectiu.

 

5.2 Programes de col•laboració amb ONGs.

El Departament de Servicis Socials col•labora amb ONG (Cáritas, FONS VALÈNCIA DE SOLIDARITAT...) a l'efecte d'optimitzar i rendibilitzar els recursos socials existents per a atendre diverses necessitats socials.

 

 

Personal

Regidora de Benestar Social: Nina Sepúlveda Molina.

Treballador Social: José Román Cantón. (Mancomunitat Horta Nord)

Treballadores Socials per a la Llei de la Dependència: Sara y Sonia.

Psicòloga: Amparo Chust. (Mancomunitat Horta Nord)

Educadoras Sociales: Miriam y Marga Bolea.

Personal Administrativo: Raquel Bonet.