• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Retribució dels membres de la corporació municipal

 

El Ple de l'Ajuntament de Massamagrell, en sessió celebrada el 30 de juny de 2015, va aprovar una reducció del 20% en els salaris de la Corporació Municipal. Es va aprovar:

 

1. -Assignar a cada membre de la corporació municipal, les quantitats que a continuació s’assenyalen, en concepte de dietes per assistència efectiva als òrgans municipals que també es detallen:

Per assistència efectiva a cada Ple de la Corporació: 395,96 € 
Per assistència efectiva a cada Junta de Govern Local: 237,58 € 
Per assistència efectiva a cada Comissió Informativa i qualsevol altre òrgan col·legiat municipal, tret que expressament s’haja disposat una altra cosa: 197,98 € 
Per assistència efectiva a cada Junta de Portaveus: 197,98 €. 

 

Les esmentades dietes per assistències efectives tindran els següents límits pressupostaris globals anuals:
Regidor amb delegació: 9.503,04 €/any 
Regidor sense delegació: 4.352,39 €/any. 

 

2.- Assignar les següents retribucions d'alts càrrecs: 
2.1 Amb dedicació exclusiva: 
Alcaldia: total retribució bruta mensual de 2.696,43 € (37.750 euros bruts anuals, més dos pagues extraordinàries, una al juny i una altra al desembre; en total 14 pagues.) Jornada completa de 37 hores i mitja setmanals, sense meritació d'antiguitat. Suposa una reducció del 24,50% sobre el límit establert en la llei de Pressupostos de 2014.

Un regidor alliberat: total retribució bruta mensual de 1.742,22 €, més dos pagues extraordinàries d'igual import, una en juny i altra en desembre, en total, 14 pagues. Jornada completa de 37 hores i mitja semanals, sense meritació d'antiguitat.

2.2 Amb dedicació parcial:
Regidors amb delegació: Total retribució bruta mensual de 791,92 €. Retribució sense pagues extraordinàries, en total 12 pagues a l'any (jornada de 10 hores setmanals 26,66% de la jornada completa. Sense meritació d'antiguitat.)
Regidors sense delegació: Total retribució bruta mensual de 362,70 €. Retribució sense pagues extraordinàries, en total 12 pagues a l'any (jornada de 8 hores setmanals 21,33% de la jornada completa. Sense meritació d'antiguitat)

 

3. Els imports de dietes per assistències i de retribucions d'alts càrrecs seran objecte de revisió anual aplicant-los l'increment de l'índex de Preus de Consum (IPC) general interanual de desembre, determinat per l'Institut Nacional d'Estadística o òrgan que ho substituïsca.