• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Beques d’Escola Infantil Universal Curs Escolar 2017/2018
22/09/2017

Podran sol·licitar, i ser beneficiaris de les beques els/les pares/mares i tutors/es que reunisquen els següents requisits:

- Que tinguen fills o menors acollits que vagen a cursar Educació Infantil nascuts a l'any 2015. 

- Empadronats i residents, almenys amb un any d'antiguitat, en el municipi de Massamagrell, igual que els menors. En cas de menors tutelats per l'administració, s'obviarà aquest requisit, al seu representant legal. 

- Que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

- Que els menors es troben matriculats en qualsevol de les escoles infantils del municipi. Excepcionalment s'admetran matrícules d'altres municipis, sempre que quede acreditada la inexistència de places en les escoles infantils del municipi.

A continuació, s’adjunten les bases reguladores per a la Concessió de Beques d'Escola Infantil Universal per al curs 2017/2018 i s'annexa la documentació a presentar. També esta disponible tota la documentació a l’edifici de Serveis Socials.

Les sol·licituds es podran presentar des del dimecres 11 d’octubre, fins al dijous 23 de novembre al registre d’entrada de l’Ajuntament.