• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Concurs Infantil de Fotografia sobre Igualtat de Gènere
11/05/2017

 BASES DEL CONCURS INFANTIL DE FOTOGRAFIA SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE

 

Primera.- Participants

Podrà participar en el concurs l'alumnat que estiga cursant Educació Primària, i hi serà responsable de la comunicació amb l'Ajuntament el pare, la mare o tutor/a de l'alumne/a.

 

Segona.- Temàtica

La temàtica del concurs serà:“CAPTURA LA IGUALTAT DE GÈNERE AL MUNICIPI".

 

Tercera.- Requisits

-L'alumnat participant ha d'estar cursant Educació Primària.

-La fotografia ha de reflectir una situació relacionada amb la temàtica del concurs.

-No s'acceptaran, ni publicaran, arxius amb continguts contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. En definitiva, no s'acceptarà cap fotografia que siga contrària a la legislació vigent.

-En el cas que la fotografia objecte de concurs continga la imatge d'un o una menor, aquest fet queda sota la responsabilitat del pare, de la mare o tutor/a de la persona participant.

-La fotografia ha de ser inèdita, i l’ha d’haver realitzada la persona concursant.

-Només es pot presentar una fotografia per persona.

-La persona participant que no complisca els requisits indicats en aquesta convocatòria serà exclosa del concurs.

 

Quarta.- Característiques de la fotografia

- La fotografia ha de presentar-se en paper fotogràfic amb una grandària de 15x20cm.

- En el revers de la fotografia haurà de constar un lema triat per la persona participant.

 

Cinquena: Presentació al concurs

Per a concursar ha de presentar-se la instància habilitada a aquests efectes en sobre tancat juntament amb la fotografia.

En l'anvers del sobre ha de constar: CONCURS INFANTIL DE FOTOGRAFIA D'IGUALTAT DE GÈNERE.

El sobre s'entregarà al primer pis del Centre Cultural de Massamagrell, a la Sra. Ana Nogueras.

 

Sisena: Data d'admissió

La data de recepció d'originals s'iniciarà el 2 de maig de 2017 i acabarà el 26 de maig de 2017, ambdós inclosos.

 

Setena: Jurat

El jurat estarà compost per:

 

José Rodríguez Díaz, membre de l'equip impulsor del PMIO de Massamagrell.

Maica Pérez Moreno, llicenciada en psicologia, agent d’igualdad. Orientadora laboral en l’ Ajuntament de Massamagrell.

Juan Eres Andreu, fotògraf professional.

Patricia Marí Torres, representant de l’'AMPA de l’escola pública.

Carmen Tamarit Riera, secretària del concurs i funcionària de l'Ajuntament de Massamagrell

 

Vuitena.- Forma de puntuació

Els criteris d'avaluació del jurat seran la creativitat, la qualitat fotogràfica, l'efecte sensibilitzador en matèria d'igualtat de gènere i la relació amb la temàtica del concurs “CAPTURA LA IGUALTAT DE GÈNERE AL MUNICIPI".

La selecció de les persones guanyadores serà a decisió del jurat i la seua resolució serà definitiva i inapel·lable.

El dia 9 de juny 2017 es publicaran els noms de les persones guanyadores en la web de l'Ajuntament.

 

Novena.- Premis

S'estableixen els premis següents:

PRIMER PREMI:

- Lot de material escolar adaptat a l'edat de l’alumnat concursant.

-Diploma de reconeixement emés per l'Ajuntament.

- Sessió de fotos familiar en Foto Estudio Jea, carrer del Cano, 21 Massamagrell, www.jeafotografosvalencia.es/ S’hi entregarà un CD amb les fotos realitzades (entre 10-15 fotografies).

 

SEGON PREMI:

-Lot de material escolar adaptat a l'edat de l’alumnat concursant.

-Diploma de reconeixement emés per l'Ajuntament.

 

TERCER PREMI:

-Lot de material escolar adaptat a l'edat de l’alumnat concursant.

-Diploma de reconeixement emés per l'Ajuntament.

 

Desena.- Entrega del premi

L'Ajuntament celebrarà un acte de reconeixement i entrega dels premis, del qual s'avisarà les persones premiades, en temps i forma.

 

Onzena.- Drets sobre les fotografies

Després de la resolució, les fotografies guanyadores passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Massamagrell, el qual en podrà fer ús, així com realitzar-hi les modificacions que considere pertinents.

La participació en el concurs comporta l'acceptació i compliment rigorós de tot allò estipulat en les bases.