• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Llistat provisional de l’alumnat admès i exclòs de l’Ajuda de 60€ de material escolar
27/11/2017

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES AL MATERIAL ESCOLAR PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL CURS 2017-2018

Des del dia 28 de novembre fins al 13 de desembre de 2017 els interessats poden realitzar i presentar les al·legacions que consideren convenients o esmenar les deficiències o la falta de documentació per registre d'entrada, dins del termini esmentat. Conclosa la fase d'exposició pública sense que s'hagen presentat al·legacions esta proposta d'adjudicació esdevindrà definitiva i s'aprovarà per Decret d'Alcaldia, publicant-se novament en els termes de les Bases.